Słownik finansowy - creditwok.pl

Porównywarka finansowa
Przejdź do treści
Skrócony
słownik
pojęć finansowych

...czyli najpopularniejsze zwroty z umów i regulaminów, w formie przystępnych definicji.
Słownik finansowy

Jednym z najtrudniejszych etapów zawarcia umowy o produkt finansowy, jest jej przeanalizowanie oraz wnikliwe zbadanie regulaminu. Niewiele jest osób, które potrafią zrobić to prawidłowo, w oparciu o rzetelną wiedzę ze świata finansów oraz znajomość nomenklatury obowiązującej w tej branży. Z naszym słownikiem, nauczysz się wielu niezbędnych pojęć i definicji, zrozumiesz skomplikowane zwroty, zarezerwowane dla profesjonalistów, odnajdziesz się w dżungli niezrozumiałych i zawiłych czasem paragrafów.

Definicje finansowe A
Aneks – (aneks do umowy), sporządzany na podstawie porozumienia zawartego przez strony zawierające umowę. Uwzględnia zmiany w umowie zawartej uprzednio, z uwzględnieniem formy w jakiej została przypieczętowana umowa. Jeśli umowa ma formę pisemną, aneks również musi zostać uwzględniony na piśmie, pod rygorem nieważności. Aneks może zostać przedstawiony, jako dowód w sądzie.

Analiza finansowa – (analiza kredytowa) etap procedur stosowanych przez instytucje bankowe i pozabankowe, polegający na oszacowaniu możliwości finansowych klienta. Przebiega w oparciu o wiele kryteriów – m. in. wysokość dochodów, wydatki i obciążenia, wnioskowaną kwotę i czas na jaki ma zostać udzielone zobowiązanie, rodzaj i warunki umowy o produkt, posiadanie stosownych zabezpieczeń lub wkładu własnego.

Aplikacja instant – bezpłatna forma weryfikacji tożsamości klienta, wnioskującego o zobowiązanie bankowe lub pozabankowe. Wymaga zalogowania się do osobistego rachunku bankowego, poprzez stosowny odnośnik.

Awizowanie – wypłata dużej kwoty gotówki z banku. Aby przebiegła prawidłowo, należy wcześniej zgłosić chęć takiej wypłaty.
Definicje finansowe B
Bank – instytucja finansowa zaufania publicznego. Udostępnia produkty oraz usługi finansowe, na ściśle określonych zasadach, według przepisów prawa i przesłanek wynikających z ustawy. Klienci banku mogą skorzystać z narzędzi organizacji i przechowywania swoich środków finansowych, pożyczek, kredytów, lokat oraz wszelkich instrumentów związanych z finansami. Bezpieczeństwo środków ulokowanych w bankach gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bankowość internetowa – usługa wprowadzone przez większość banków, polegająca na ułatwieniu dostępu oraz zarządzania pieniędzmi przy użyciu Internetu. Każdy klient, poprzez unikatowy login ma bezustanną możliwość śledzenia ruchów na rachunku, przeprowadzania transakcji, bez względu na sposób korzystania z sieci (telefon, tablet, komputer, laptop). Bankowość internetowa umożliwia również wnioskowanie o produkty i usługi, definiowanie przelewów, wydawanie dyspozycji dotyczących produktów powiązanych z rachunkiem, ograniczenie wizyt w oddziale bankowym.

BIG – Biuro Informacji Gospodarczych, podmiot zawierający rejestry informacji dotyczących zobowiązań Polaków (dane o zadłużeniach, nierzetelnej spłacie, jakości przeszłości finansowej). Sprawdzenie wpisów w BIG jest jednym z pierwszych etapów weryfikacji osoby, składającej wniosek o zobowiązanie. Tylko pomyślna historia w BIG i brak przeterminowanych spłat, mogą świadczyć o rzetelności pożyczkobiorcy. Do najpopularniejszych BIG-ów należą: Krajowy Rejestr Długów, Infomonitor, ERIF.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej, baza zawierająca informacje o jakości spłat zobowiązań Polaków – zarówno negatywne jak i pozytywne. Ocena podmiotu wyrażana jest w punktacji nazywanej scoringiem. Dane zawarte w rejestrze, pozwalają na określenie podmiotu jako wiarygodnego (bądź nie) finansowo, w trakcie weryfikacji wniosku o produkty bądź usługi bankowe i pozabankowe. Działalność BIK określana jest ściśle prawem bankowym oraz przepisami zawartymi w ustawie o danych osobowych i rozporządzeniach ministerstwa finansów. W BIK-u przechowywane są dane dotyczące relacji z bankami, serwisami pożyczkowymi, firmami telekomunikacyjnymi, instytucjami faktoringowymi, leasingowymi, SKOKami.

Definicje finansowe C
Całkowity koszt zobowiązania – ogół opłat zawierający poszczególne koszty związane z określonym zobowiązaniem. Pożyczkobiorca, potwierdzając umowę, deklaruje bezdyskusyjne poniesienie wszelkich kosztów z niej wynikających. Ważne jest więc, by przed podpisaniem umowy, wnikliwie przestudiować warunki kredytu czy pożyczki. Na całkowity koszt zobowiązania składają się, m. in.: koszty podstawowe, oprocentowanie, prowizja lub marża, opłaty związane z opcjonalnym ubezpieczeniem, polisą na życie czy dodatkowymi usługami.

Chwilówka – pożyczka w niskiej kwocie, na krótki czas, określana również często jako mikropożyczka. Udzielana zwykle przez parabanki, serwisy pożyczkowe, ale coraz częściej również przez instytucje bankowe. Cechuje ją szybkość procedur oraz zminimalizowane formalności (chwilówka na oświadczenie, chwilówka na dowód). Najpopularniejszymi chwilówkami są: chwilówka online, chwilówka bez BIK, chwilówka dla zadłużonych.

Cykl rozliczeniowy – okres przyjęty przez banki (zwykle 30 dni), na rozliczenie transakcji związanych z korzystaniem z karty kredytowej.
Definicje finansowe D
Decyzja kredytowa – pozytywny lub negatywny wynik złożenia aplikacji o kredyt bądź pożyczkę. Wydawana jest po weryfikacji wnioskującego, polegającej na potwierdzeniu tożsamości, analizie zdolności kredytowej oraz zbadaniu rejestrów biur informacji gospodarczych. Czas oczekiwania na decyzję kredytową – od kilku minut (w przypadku szybkich pożyczek na niewielką kwotę) do kilku dni (kredyty hipoteczne lub konsolidacyjne).

Debet – ujemne saldo rachunku bankowego. W prostym rozumieniu jest to kwota, którą udostępnia bank właścicielowi konta, nie obejmująca środków znajdujących się na rachunku.

Dłużnik – to osoba, która w wyniku potwierdzenia umowy o pożyczkę bądź kredyt, jest zobowiązana do oddania określonej kwoty pieniędzy w ustalonym umową czasie. Regulowanie zadłużenia powstałego poprzez podjęcie zobowiązania, jest obowiązkiem każdego dłużnika. Uchylanie się od spłaty może skutkować uruchomieniem procedur windykacyjnych i negatywnym wpisem w rejestrach biur informacji gospodarczych.
Definicje finansowe E
Egzekucja komornicza – wynik uchylania się dłużnika od spłaty zobowiązań. Obejmuje ustalone prawnie środki przymusu wyegzekwowania od dłużnika środków na pokrycie należności wobec wierzyciela. Prowadzona jest przez określone organy egzekucyjne, określone przepisami prawa. Obejmuje zajęcie na poczet długu ruchomości należących do dłużnika (środki na rachunku bankowym, zwrot podatku, środki z wynagrodzenia lub świadczeń emerytalnych i rentowych) a także nieruchomości (wszelkie lokale należące do dłużnika).

ERIF – jedno z biur informacji gospodarczych. W swoich rejestrach umieszcza dane osób, które posiadają zobowiązania przeterminowane o co najmniej 60 dni, w kwocie równej bądź przekraczającej 200 zł. Działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Informacje w nim zawarte służą ocenie wiarygodności konsumenta, pod względem finansowym. ERIF zawiera wpisy wnikające z niespłacanych zadłużeń w relacjach z bankami, serwisami pożyczkowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, firmami telekomunikacyjnymi.
Definicje finansowe F
Firma pożyczkowa – tym mianem nazywane są wszelkie serwisy udzielające pożyczek pozabankowych, także firmy stacjonarne, działające w oparciu o przepisy dotyczące zobowiązań pozabankowych. Nie są objęte kuratelą Komisji Nadzoru Finansowego. Udzielają pożyczek podobnych do bankowych, działają jednak na uproszczonych schematach dotyczących procedur oraz weryfikacji pożyczkobiorcy. Działalność firm pożyczkowych jest niezwykle popularna, ze względu na dostępność usług finansowych o łatwych do spełnienia warunkach. Konsumenci chętnie korzystają z pożyczek online, chwilówek, pożyczek bez BIK czy zobowiązań dla zadłużonych. Doceniają również specyficzną ocenę ryzyka kredytowego, opartą na weryfikacji danych z rejestrów biur informacji gospodarczych, oświadczeniach o dochodach, rzadziej na dostarczonej przez pożyczkobiorcę dokumentacji.

Formularz online, pożyczkowy – kwestionariusz dostępny w serwisach bankowych i pozabankowych, stanowiący główny etap wnioskowania o zobowiązanie. Pozwala na skorzystanie z usługi finansowej, bez konieczności odwiedzania oddziału banku czy firmy pożyczkowej. Wymaga uzupełnienia poprzez podanie danych z dowodu osobistego oraz informacji dotyczących dochodów i wydatków. Zawiera również parametry dotyczące podejmowanego zobowiązania, zgody na przetwarzanie danych oraz weryfikację w rejestrach biur informacji gospodarczych oraz miejsce na potwierdzenie założeń wynikających z umowy.
Definicje finansowe G
Gwarancja bankowa – jest to pisemne zabezpieczenie wierzytelności. Bank gwarantuje, że w przypadku gdy dłużnik nie wywiąże się z obowiązku spłaty umówionych należności, pokryje zadłużenie w kwocie określonej umową gwarancyjną. Udzielenie gwarancji bankowej obarczone jest prowizją wyrażoną zwykle jako procent od wartości kwoty gwarancyjnej.
Definicje finansowe H
Hipoteka – jest to rodzaj zabezpieczenia wierzytelności, wymagany często przy tzw. kredytach hipotecznych, lub kredytach na duża kwotę. Zabezpieczenie, w formie aktu potwierdzonego notarialnie, stosuje się jako wpis w księdze wieczystej nieruchomości. Hipoteką można obciążyć zarówno samą nieruchomość jak i prawa do lokalu, budynku. W przypadku uruchomienia postępowania egzekucyjnego, zaspokojenie roszczeń wierzyciela odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego, z klauzulą wykonalności.
Definicje finansowe I
IBAN – (International Bank Account Number) międzynarodowy format zapisu numeru rachunku bankowego, wprowadzony przez Europejski Komitet Standardów bankowych, w celu usprawnienia weryfikacji przelewów międzynarodowych. Definicja wyraża się w następującym schemacie:

DWULITEROWY KOD KRAJU (wg klasyfikacji ISO 3166-1) + DWIE CYFRY SPRAWDZAJĄCE (suma kontrolna) + NUMER ROZLICZENIOWY/NUMER RACHUNKU (BBAN – Basic Bank Account Number - Podstawowy Numer
Rachunku Bankowego).
Definicje finansowe K
Kalkulator finansowy – wygodna aplikacja online, pozwalająca na dokonanie symulacji kosztów danego zobowiązania. Stosowana często w serwisach pożyczkowych, ale i bankowych. Występuje zwykle w formie suwaka lub tabeli kalkulacyjnej. Uzyskanie wyniku końcowego, wymaga podania podstawowych parametrów zobowiązania – czasu trwania, bądź ilości rat i kwoty pożyczki lub kredytu. Symulacje dokonane w kalkulatorze finansowym, nie powinny mieć decydującego wpływu na ostateczną decyzję dotyczącą zobowiązania, często bywają bowiem tylko orientacyjne.

Karencja – termin pojawiający się często w umowach kredytowych, oznacza czas, w którym pożyczkobiorca nie musi regulować rat kapitałowych, a jedynie spłacać określone umową odsetki.

Karta debetowa – występuje w dwóch formach: rzeczywistego kawałka plastiku z paskiem magnetycznym bądź chipem, lub w formie wirtualnej, cenionej przez użytkowników, jako doskonałe narzędzie płatności za zakupy w sieci. Karta debetowa służyć ma wykonywaniu transakcji bezgotówkowych lub w celu realizowania wypłat gotówki w bankomatach. Wydawana jest przez bank administrujący rachunek konsumenta - właściciela karty, do kwoty określonej limitem. Korzystanie z karty może być darmowe lub płatne, w zależności od wybranej oferty.

KBIG – jedno z biur informacji gospodarczych. Z jego zasobów korzystają najczęściej serwisy pożyczkowe, w trakcie weryfikacji wiarygodności finansowej pożyczkobiorcy. W KBIG zawarte są nie tylko informacje o opóźnieniach w spłacie zobowiązań, ale i dane pozytywne. Biuro współpracuje z alternatywnymi podmiotami na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii. Negatywne wpisy zawarte w tej bazie dotyczą zadłużeń przeterminowanych o co najmniej 60 dni i w kwocie równej lub większej niż 200 zł.

Konsolidacja – w terminologii bankowej, połączenie kilku zobowiązań finansowych tak, by wydłużając czas kredytowania, maksymalnie obniżyć ratę do spłaty. Konsolidacja zwykle dotyczy: kredytów, pożyczek, zadłużeń na kartach kredytowych, debetów, limitów, linii kredytowych. Kredyt konsolidacyjny umożliwia zmianę kilku zobowiązań w jedno, odciążenie budżetu, a także uzyskanie dodatkowej gotówki na bieżące wydatki.

Konto bankowe – narzędzie przechowywania i organizacji finansów, osób fizycznych lub firm. Zawiera wiele opcji ułatwiających zarządzanie budżetem, dostęp do powiązanych produktów i usług (karty płatnicze i kredytowe, bankowość internetowa i mobilna, lokaty, konta oszczędnościowe, walutowe, pakiety ubezpieczeń…). Prowadzone jest na podstawie regulaminu wybranej oferty, potwierdzonego umową między bankiem a właścicielem rachunku. Umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony.

KRD – Krajowy Rejestr Długów, jedno z biur informacji gospodarczych, w którym negatywny wpis dotyczący przeterminowanego zobowiązania, może skutecznie uniemożliwić konsumentowi zawarcie jakichkolwiek relacji finansowych. Wpis w KRD może pojawić się po minimum 60 dniach od daty wymagalności spłaty, kwoty nie mniejszej niż 200 zł dla osób fizycznych. Rejestry KRD są najczęściej weryfikowanymi zbiorami danych, podczas wnioskowania o jakiekolwiek zobowiązanie (usługi telekomunikacyjne, pożyczki, kredyty).

Kredyt – jest to rodzaj zobowiązania oferowanego jedynie przez banki (serwisy pożyczkowe mogą udzielać zobowiązań tylko i wyłącznie w formie pożyczki). Zasady udzielania kredytów zawarte są w przepisach prawa bankowego. Parametry dotyczące tej formy zobowiązań, muszą być określone umową kredytową, zobowiązującą obie strony relacji – bank i kredytobiorcę. Istnieje wiele rodzajów kredytów definiowanych prze różne kryteria – ze względu na grupę docelową, cel przeznaczenia gotówki, sposób zabezpieczenia i inne.
Definicje finansowe L
Libor - London Interbank Offered Rate, referencyjna wartość oprocentowania kredytów, ustalana każdego dnia, o tej samej porze, przez cztery wiodące brytyjskie banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays oraz National Westminster. Stanowi podstawę do definiowania wskaźnika Wibor. Wysokość Libor uzależniona jest sytuacją ekonomiczną rynku. Wskazywany każdego dnia, około godziny 11.00 GMT, publikowany z tygodniowym opóźnieniem. Dotyczy kredytów regulowanych w walucie obcej – od wysokości Libor zależy bowiem wysokość oprocentowania tych zobowiązań.

Limit kredytowy – zobowiązanie finansowe, w formie wyznaczonej umową kwoty, dostępnej do dyspozycji kredytobiorcy. Nazywane również linią kredytową czyli otwartą możliwością czerpania środków pieniężnych z określonej puli. Spłata zobowiązania odbywa się w oparciu o zasady ustalone regulaminem oferty. W potocznym rozumieniu tego zwrotu, limitem kredytowym określa się górną granicę dostępnej kwoty zobowiązania.

Lokata – usługa/produkt bankowy, pozwalający na przechowywanie depozytu, na określonych warunkach, z uwagi na oprocentowanie. Regulamin oferty definiuje warunki założenia i utrzymania lokaty, a także wysokość odsetek przez czas trwania depozytu, oraz skutki przedwczesnego wycofania środków. Rozróżnia się lokaty krótko i długoterminowe, z oprocentowaniem stałym bądź zmiennym.
Definicje finansowe M
Marża – składowa całkowitych kosztów zobowiązania. Dotyczy zobowiązań pozabankowych i bankowych w formie pożyczki lub kredytu. Jest to zysk banku, z udostępnionego produktu, wyrażany procentowo, ustalany w większości przypadków indywidualnie, na podstawie wielu parametrów, m. in.: zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, jakości spłat jego poprzednich zobowiązań, kwoty wkładu własnego, celu na jaki zostaną przeznaczone środki, czasu na jaki zostaną przyznane, wysokości wnioskowanej kwoty, relacji z bankiem.

Mikropożyczka – zobowiązanie bankowe lub pozabankowe, zwykle w niewielkiej kwocie, przyznawane na krótki czas. Forma pożyczania, niezwykle ceniona przez klientów instytucji finansowych, ze względu na niskie wymogi dotyczące zdolności kredytowej oraz szybkie, ograniczone do minimum formalności. W sektorze pozabankowym definicja mikropożyczki jest tożsama z chwilówką.
Definicje finansowe O
Obsługa domowa (pożyczki pozabankowe) – dotyczy zobowiązań sektora pozabankowego, forma przeprowadzenia procedur związanych z wnioskowaniem i obsługą pożyczki, bez wykorzystania rachunku bankowego pożyczkobiorcy. Wymaga umówienia spotkania z doradcą firmy pożyczkowej w domu klienta oraz wypełnienia wniosku w formie papierowej. Pożyczki z obsługą domową spłacane są poprzez osobiste przekazywanie pieniędzy pracownikowi instytucji pożyczkowej, w określonym umową czasie.

Odsetki – składowa całkowitych kosztów zobowiązania, określona regulaminem oferty, przypieczętowana umową kredytową, pożyczkową. Stanowi zarobek banku, który udostępnia określony produkt finansowy. Wysokość odsetek zależy m.in. od rodzaju oferty, czasu na uregulowanie zobowiązania, kwoty pożyczki czy kredytu, stopy procentowej.
Definicje finansowe P
Parabank – mianem tym określa się serwisy pożyczkowe, udzielające zobowiązań pozabankowych. Instytucje te, nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a co za tym idzie, nie mają obowiązku udzielać gwarancji pożyczkobiorcom. Działalność parabanków regulowana jest m.in. przepisami zawartymi w ustawie antylichwiarskiej. Parabank jest potoczną nazwą, nacechowaną dość negatywnie, pomimo dużej ewolucji w sektorze pozabankowym mającej miejsce w ostatnich latach. Statystyki pokazują jednak, że działalność parabanków jest niezwykle popularna wśród Polaków, a produkty przez nie udostępniane coraz atrakcyjniejsze i łatwo dostępne dla przeciętnego konsumenta.

Pętla kredytowa – zjawisko spłacania zadłużeń kolejnymi zobowiązaniami. Dotyczy wielu pożyczkobiorców, zarówno z sektora bankowego jak i pozabankowego. Prowadzi do nadmiernego obciążenia finansowego, bez poparcia w zdolności kredytowej i wypłacalności. Zwykle kończy się procedurami windykacyjnymi, komorniczymi, a w efekcie często bankructwem. Wynika z pochopnego i lekkomyślnego podejmowania łatwo dostępnych zobowiązań.

Pożyczka – forma zobowiązania, którego zasady regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem pożyczki mogą być środki finansowe lub przedmioty, dobra materialne (użyczenie). Stronami pożyczki są: pożyczkobiorca i pożyczkodawca.

Prowizja – składowa całkowitych kosztów zobowiązania, wynikająca z regulaminu oferty pożyczki lub kredytu. Doliczana jest do opłat związanych z produktem finansowym, stanowi wynagrodzenie instytucji finansowej, pobierane za udostępnioną usługę i przeprowadzone w związku z tym operacje. Wysokość prowizji uzależniona jest zwykle od kwoty zobowiązania i przedstawiana w formie procentowej. W większości przypadków prowizja pobierana jest jednorazowo ze środków pożyczkobiorcy lub kapitału zobowiązania.

Przedłużenie czasu na spłatę – procedura ściśle związania z produktami finansowymi sektora pozabankowego. Polega na płatnym wydłużeniu czasu na uregulowanie należności, na wniosek pożyczkobiorcy – zwykle jest to 30 dni.
Definicje finansowe R
Rata – sposób spłaty podjętego zobowiązania, polegający na regulowaniu należności w częściowej, określonej umową kwocie, w regularnych, umownych odstępach czasu. Istnieje kilka rodzajów rat – stałe, malejące, rosnące, balonowe. Na ratę składa się część kapitałowa i odsetkowa.

Refinansowanie – opcja dla osób, które mają problem z terminową spłatą należności wynikającej z umowy pożyczki lub kredytu (rzadziej). Bardzo popularna w sektorze pozabankowym. Polega na podjęciu kolejnego zobowiązania, zwykle u jednego z partnerów instytucji finansowej, z którego środki zostaną przeznaczone na spłatę pierwotnego zadłużenia.

RRSO – czyli całkowity koszt zobowiązania. Jest to jeden z najważniejszych czynników dotyczących propozycji pożyczek czy kredytów. Za RRSO stoją wszelkie opłaty i koszty związane ze skorzystaniem z oferty: wysokość rocznej stopy procentowej, oprocentowanie, prowizję, dodatkowe opłaty. Wskaźnik ten uwzględnia kwotę zobowiązania oraz czas na spłatę.
Definicje finansowe S
Saldo – jest to wskaźnik różnicy pomiędzy wpływami a wydatkami. Dotyczy zwykle analizy ruchów na rachunku bankowym ale również podsumowań spłaty zobowiązań finansowych.

Scoring – przyjęta przez Biuro Informacji Kredytowej metoda oceny wiarygodności finansowej konsumenta. Wyrażana jest punktami, przyznawanymi przez algorytm, na działanie którego wpływ ma wiele zmiennych: przede wszystkim sposób regulowania płatności i zobowiązań, ale również wiek i sytuacja życiowa, korzystanie z produktów i usług finansowych, zatrudnienie i wiele innych czynników. Scoring ma ogromny wpływ na ocenę wnioskującego o zobowiązanie finansowe.

Stopa procentowa – określana przez rząd lub Bank Centralny korzyść pożyczkodawcy, wynikająca z udostępnienia środków pożyczkobiorcy i tym samym rezygnacji z możliwości ich użycia w określonym czasie. Manewrowanie wysokością stopy procentowej, ma bezpośredni wpływ na sytuację gospodarczą w kraju oraz cenę usług i produktów bankowych
Definicje finansowe U
Ubezpieczenie zobowiązania – forma zabezpieczenia, często stosowana zamiast żyrantów. Może być dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od wybranej oferty kredytu. Ubezpieczenie obejmuje zwykle ryzyko w przypadku śmierci kredytobiorcy, utraty zdrowia lub źródła dochodów. Różnice pomiędzy poszczególnymi kwestiami są znaczne. W razie śmierci posiadacza kredytu, bank zobowiązuje się do spłaty całości kwoty, utrata zdrowia lub pracy zobowiązuje do pokrycia jedynie części zadłużenia.

Umowa – umowa pożyczki lub kredytu, to kluczowy dokument, definiujący wszelkie parametry zobowiązania, sposób przeprowadzenia poszczególnych procedur, prawa i obowiązki pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Podmiot udostępniający środki potwierdza w umowie, że zostaną one udostępnione określonej osobie na umówiony czas, w wyznaczonej regulaminem formie. Podmiot podejmujący zobowiązanie, poprzez umowę zapewnia, że ureguluje zadłużenie w określonym terminie. Ważne jest wnikliwe przeczytanie dokumentu przed jego podpisaniem. W umowie powinny się znaleźć nie tylko szczegółowe dane obu stron oraz warunki zobowiązania, ale również informacje dotyczące sposobu odstąpienia od umowy oraz opłat związanych z uruchomieniem procedur windykacyjnych.
Definicje finansowe W
Windykacja – ogół procedur uruchamianych w chwili ewidentnego braku spłaty zobowiązania przez dłużnika. Sposób przeprowadzenia dochodzenia roszczeń wierzyciela, określony jest przepisami prawa i nie może ich przekraczać. Skutkuje zwykle znacznym podniesieniem kosztów zobowiązania. W Polsce stosuje się dwa rodzaje windykacji: polubowną (monity, wezwania do zapłaty, odsetki karne, w ostateczności wpis do rejestrów biur informacji gospodarczych), oraz sądową (przekazanie sprawy do sądu, może skutkować uruchomieniem procedur komorniczych).
Definicje finansowe Z
Zabezpieczenie kredytu – stosowana przez banki i niektóre serwisy pożyczkowe w celu zminimalizowania strat poniesionych przez instytucję finansową, forma ubezpieczenia przed skutkami działań nierzetelnych pożyczkobiorców,. Występuje zwykle w postaci weksla, przewłaszczenia bądź zastawu, hipoteki lub ubezpieczenia. W przypadku unikania spłaty, wierzyciel ma prawo dochodzenia roszczeń z ustalonego zabezpieczenia. Warunki takich działań określone są regulaminem oferty oraz umową z pożyczkobiorcą.

Zdolność kredytowa – ustalana na podstawie analizy kredytowej zdolność pożyczkobiorcy do spłaty zobowiązania, o które wnioskuje. Obliczana na podstawie dostarczonych przez wnioskującego informacji: w oświadczeniu majątkowym lub poprzez dokumenty stanowiące o wysokości dochodów (np. z tytułu umowy o pracę bądź świadczeń).
Wróć do spisu treści